PCR Kits

Enterovirus PCR kit
PCR-H433-96R
Bioingentech 100T
Mengovirus PCR kit
PCR-H453-48R
Bioingentech 50T
Mengovirus PCR kit
PCR-H453-96R
Bioingentech 100T
Astrovirus PCR kit
PCR-H491-48R
Bioingentech 50T
Astrovirus PCR kit
PCR-H491-96R
Bioingentech 100T
Calicivirus PCR kit
PCR-H493-48R
Bioingentech 50T
Calicivirus PCR kit
PCR-H493-96R
Bioingentech 100T
Adenovirus PCR kit
PCR-H501-48D
Bioingentech 50T
Adenovirus PCR kit
PCR-H501-96D
Bioingentech 100T
Polyomavirus PCR kit
PCR-H515-48D
Bioingentech 50T
Polyomavirus PCR kit
PCR-H515-96D
Bioingentech 100T
Sapovirus PCR kit
PCR-H630-48R
Bioingentech 50T
Sapovirus PCR kit
PCR-H630-96R
Bioingentech 100T
Parechovirus PCR kit
PCR-H642-48R
Bioingentech 50T
Parechovirus PCR kit
PCR-H642-96R
Bioingentech 100T
Metapneumovirus PCR kit
PCR-H643-48R
Bioingentech 50T
Metapneumovirus PCR kit
PCR-H643-96R
Bioingentech 100T
Entamoeba PCR kit
PCR-H683-48D
Bioingentech 50T
Entamoeba PCR kit
PCR-H683-96D
Bioingentech 100T
Acanthamoeba PCR kit
PCR-H684-48D
Bioingentech 50T
Acanthamoeba PCR kit
PCR-H684-96D
Bioingentech 100T
Echovirus PCR kit
PCR-H722-48D
Bioingentech 50T
Echovirus PCR kit
PCR-H722-96D
Bioingentech 100T
ranavirus PCR kit
PCR-V337-48D
Bioingentech 50T
ranavirus PCR kit
PCR-V337-96D
Bioingentech 100T
Ruminococcus PCR kit
PCR-V619-48D
Bioingentech 50T
Ruminococcus PCR kit
PCR-V619-96D
Bioingentech 100T
Bifidobacterium PCR kit
PCR-V621-48D
Bioingentech 50T
Bifidobacterium PCR kit
PCR-V621-96D
Bioingentech 100T
Hantavirus PCR kit
PCR-VH373-48R
Bioingentech 50T